Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox screen too big

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 24 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

The screen size has been enlarged after updating the browser.

The screen size has been enlarged after updating the browser.

Giải pháp được chọn

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 Since the last update, the Firefox screen does not fit my system setting(125%)

If setting browser.display.os-zoom-behavior = 0 doesn't work for you then you can create a new Number pref on the about:config page and set its value to 100. Paste ui.textScaleFactor in the search bar and select the Number radio button and click the '+' button to add the new Number pref, enter the value (100) and click the blue OK button to confirm.

  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Usually you can adjust the zoom of a page pretty easily. Ctrl and the + and - keys will zoom in and out. Is that what you mean?

more options

Giải pháp được chọn

You can look at this thread:

  • /questions/1384204 Since the last update, the Firefox screen does not fit my system setting(125%)

If setting browser.display.os-zoom-behavior = 0 doesn't work for you then you can create a new Number pref on the about:config page and set its value to 100. Paste ui.textScaleFactor in the search bar and select the Number radio button and click the '+' button to add the new Number pref, enter the value (100) and click the blue OK button to confirm.

  • about:config => ui.textScaleFactor = 100

You can open the about:config page via the location/address bar. On the warning page, you can click "Accept the Risk and Continue" to open about:config.