Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

block autoplay not working on 112.0.2

  • 4 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 39 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi matt3916

more options

Block autoplay not working on 112.0.2. I've tried going into about:config and changing settings. Doesn't help. Also under "Settings \ Permissions \ Autoplay" shows default for all websites as "Block Audio and Video" and under Websites "About:Welcome" shows as "Allow audio and video." I've changed the About:Welcome to block audio and video. I've also tried clicking the Remove All Websites button to delete the exception. Neither works. I save changes, exit Firefox, and restart. Same settings as before, and autoplay still starts.

Block autoplay not working on 112.0.2. I've tried going into about:config and changing settings. Doesn't help. Also under "Settings \ Permissions \ Autoplay" shows default for all websites as "Block Audio and Video" and under Websites "About:Welcome" shows as "Allow audio and video." I've changed the About:Welcome to block audio and video. I've also tried clicking the Remove All Websites button to delete the exception. Neither works. I save changes, exit Firefox, and restart. Same settings as before, and autoplay still starts.

Giải pháp được chọn

It was the "media.autoplay.blocking_policy = 2" that fixed the problem. Thanks for your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

You can look at these prefs on the about:config page to see what settings work for you to block autoplay.

  • media.autoplay.default = 5 [0:allow;1:blockAudible;5:blockAll]
  • media.autoplay.blocking_policy = 2
  • media.autoplay.allow-extension-background-pages = false
  • media.autoplay.block-event.enabled = true
  • media.block-autoplay-until-in-foreground

You can open the about:config page via the location/address bar. You can accept the warning and click "I accept the risk!" to continue.


Hữu ích?

more options

What setting should I use for "media.block-autoplay-until-in-foreground"?

Hữu ích?

more options

You can set that pref to what you prefer if you would open a link in a background tab or have switched to another tab, possibly if you already have another video playing and have an auto-play allow exception as it is usually annoying to you need to start every YouTube video to proceed to the next.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

It was the "media.autoplay.blocking_policy = 2" that fixed the problem. Thanks for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.