Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing Location from United Kingdom to United States in Firefox Version 111

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kendall

more options

Every time I use Firefox instead of saying United States at the bottom it's United Kingdom. How do I change this to show that I'm in the States rather than in the UK? I'm using the latest version for Windows 10 which is Version 111. There are sites that are blocked due to it erroneously showing that I'm in the UK not the US...

Every time I use Firefox instead of saying United States at the bottom it's United Kingdom. How do I change this to show that I'm in the States rather than in the UK? I'm using the latest version for Windows 10 which is Version 111. There are sites that are blocked due to it erroneously showing that I'm in the UK not the US...

Giải pháp được chọn

Sorry! Found the answer after I submitted....

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry! Found the answer after I submitted....