Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google and Youtube and Gmail Accounts not showing in Passwords

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

I am trying to find my saved passwords, for Google but they aren't showing up in the saved password list. They are somewhere. If I open Gmail, I go straight in without any asking for a password. Same thing with Youtube. Open it up and I'm already logged in. I even purchased something in Youtube without needing any password verification.

But the passwords/usernames are not appearing in the firefox list of saved logins. It just isn't there. Are they saved somewhere else? Or is there a special setting for looking at all login information?

I really REALLY don't want to reset my password yet again and have to change them all across a dozen different devices in three different physical locations.

Where are the google/youtube/google play passwords saved in Firefox? Because they are not under the general list.

I am trying to find my saved passwords, for Google but they aren't showing up in the saved password list. They are somewhere. If I open Gmail, I go straight in without any asking for a password. Same thing with Youtube. Open it up and I'm already logged in. I even purchased something in Youtube without needing any password verification. But the passwords/usernames are not appearing in the firefox list of saved logins. It just isn't there. Are they saved somewhere else? Or is there a special setting for looking at all login information? I really REALLY don't want to reset my password yet again and have to change them all across a dozen different devices in three different physical locations. Where are the google/youtube/google play passwords saved in Firefox? Because they are not under the general list.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.