Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can Firefox browser be used to datascrape via Excel VBA?

more options

Now that Microsoft has sunsetted IE, datascraping is not straight forward. I like firefox browser and would like to use it to datascrape from websites into Excel via VBA. Does Selenium work? Any other solutions?

Now that Microsoft has sunsetted IE, datascraping is not straight forward. I like firefox browser and would like to use it to datascrape from websites into Excel via VBA. Does Selenium work? Any other solutions?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox does not run ActiveX controls (COM objects).

Since you write VBA, you can run your code from inside Excel and it will use the IE plumbing.