Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to get firefox to show extensions on toolbar (way it's supposed to be IMO)

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Frost

more options

Recenltly bought new laptop and installed a new version of firefox, but now I cannot get it to show my extensions.

The screen shot shows what (IMO) is supposed to to be, but all I get is the default buttons for firefox 2nd picture

Recenltly bought new laptop and installed a new version of firefox, but now I cannot get it to show my extensions. The screen shot shows what (IMO) is supposed to to be, but all I get is the default buttons for firefox 2nd picture
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Frost vào

Giải pháp được chọn

@techguy150 Sorry all I get is the standard drag and drop items in Firefox

@TyDraniu that worked thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Right-click on your toolbar to open toolbar settings. Click on Customize Toolbar. Firefox will open a new page with a list of items that you can drag into the toolbar. Look for Add-ons and themes.

Regards, Jimmy

more options

Click the jigsaw puzzle Fx109ExtensionsButton icon, then right-click on an extension, then select Pin to toolbar.

more options

Giải pháp được chọn

@techguy150 Sorry all I get is the standard drag and drop items in Firefox

@TyDraniu that worked thank you.