Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmarks Icon on TaskBar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Terry

more options

Where did the Bookmarks Icon go from the taskbar? It was soooo convenient and now I have to choose from the open application menu ?

Where did the Bookmarks Icon go from the taskbar? It was soooo convenient and now I have to choose from the open application menu ?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You may find it on the Customise page. Right-click a toolbar or the 3 bar menu and select Customise Toolbar. If the icon is there, drag it to toolbar. If it isn't there, try the button in the right bottom corner of that page Restore Defaults.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/customize-firefox-controls-buttons-and-toolbars

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.