Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

my website jimmchughphotographs is nolonger loading on Firefox or my computer, saying it's not secure.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I fix this? No idea what it is talking about and can load on Safari fine. I could load www.jimmchughphotographs.com fine on Firefox a little while ago. Just noticed the blank screen on my computer tonight. Is it Firefox, my computer, how to fix. Thanks, Jim McHugh [email removed from public forum] but [email removed from public forum] may be best email at moment.

How can I fix this? No idea what it is talking about and can load on Safari fine. I could load www.jimmchughphotographs.com fine on Firefox a little while ago. Just noticed the blank screen on my computer tonight. Is it Firefox, my computer, how to fix. Thanks, Jim McHugh [email removed from public forum] but [email removed from public forum] may be best email at moment.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Your website doesn't seem to support a secure connection, so you can only access via http://

If Firefox doesn't offer to proceed to the HTTP version then manually create an 'off' HTTPS-Only Mode exception (make sure to use http://).