Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

somethings not quite right

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

After a reset for my laptop.

I reinstall Firefox, all good. Sign in to my account, also fine.

But then none of my bookmarks or passwords are syncing back. Please can anyone help?

Using Firefox since version3.

-Keith

After a reset for my laptop. I reinstall Firefox, all good. Sign in to my account, also fine. But then none of my bookmarks or passwords are syncing back. Please can anyone help? Using Firefox since version3. -Keith