Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

want to access a particular site, cameras at my brother's dance ballroom

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi carolynltaylor

more options

Please allow me to visit http://www.hbdc.ddns.net:8080 I've been able to watch the cameras for a few years. Thank you.

Please allow me to visit http://www.hbdc.ddns.net:8080 I've been able to watch the cameras for a few years. Thank you.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

That is up to the site to allow permission to access the device not Firefox. You need to talk to your brother for their setup access.

Hữu ích?

more options

Try the URL without the 'www' prefix:

You may have to create an HTTPS-Only Mode 'off' exception.

Hữu ích?

more options

Many thanks to cor-el and Dropa. I've been connected again.

I like to check up on my little brother who's in Maryland while I'm in Colorado. He's provided the cameras connection. Carolyn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.