Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to delete shortcuts from desktop

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I dragged two Folders to my desktop and a bookmarked link from each appeared as a shortcut that I am now unable to remove. Dragging it to my recycle bin or pressing delete does not work and I am unsure as to what I can change in their Properties to fix the issue; changing the names does not work either. Thank you for any assistance.

I dragged two Folders to my desktop and a bookmarked link from each appeared as a shortcut that I am now unable to remove. Dragging it to my recycle bin or pressing delete does not work and I am unsure as to what I can change in their Properties to fix the issue; changing the names does not work either. Thank you for any assistance.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Brigitte vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you try to start the computer in Windows Safe Mode with Networking and try to force delete them that way?

more options

Maybe check the Desktop folder directly and try this as administrator.