Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to download Firefox ESR for Windows x86 version 102.9

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi chris.carlson

more options

When I attempt to download anything from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/enterprise/#download, the download fails regardless of what browser I use. Firefox itself doesn't have much more info than that, but when I use Chrome to download it fails with "Insufficient Permissions".

I get the same message when attempting to download from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-esr.

I am able to download the EXE version of the installer from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/102.9.0/releasenotes/, but I specifically need the MSI version and am unable to extract one from the EXE.

Any assistance would be greatly appreciated.

When I attempt to download anything from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/enterprise/#download, the download fails regardless of what browser I use. Firefox itself doesn't have much more info than that, but when I use Chrome to download it fails with "Insufficient Permissions". I get the same message when attempting to download from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-esr. I am able to download the EXE version of the installer from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/102.9.0/releasenotes/, but I specifically need the MSI version and am unable to extract one from the EXE. Any assistance would be greatly appreciated.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

TyDraniu,

That didn't do the trick either, although it did lead me down an interesting path. My organization's Endpoint Security manager flagged a violation of a rule titled "Prevent Renaming of Unusual Executable from Web Browser" at the moment the download failed.

Looks like this is going to be something to take up with my Security team. Thanks for the help, I'll post again with results.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.