Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I change where Firefox stores Cookies?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 778 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi C181

more options

I recently switched over to using an SSD, and I am trying to do everything I can to prevent unnecessary writing to that drive. I've already found instructions for moving the location of Firefox's Cache files to my secondary HDD, but I haven't been able to do the same for Cookies; they're still being stored on my C: drive, in the AppData folder.

Is it possible to change the path that Firefox uses to store Cookies? If it is possible, how?

I recently switched over to using an SSD, and I am trying to do everything I can to prevent unnecessary writing to that drive. I've already found instructions for moving the location of Firefox's Cache files to my secondary HDD, but I haven't been able to do the same for Cookies; they're still being stored on my C: drive, in the AppData folder. Is it possible to change the path that Firefox uses to store Cookies? If it is possible, how?

Giải pháp được chọn

Your cookies are being stored in your profile directory (AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles). You can only move the whole profile to a different drive.

See:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Your cookies are being stored in your profile directory (AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles). You can only move the whole profile to a different drive.

See:

more options

TyDraniu said

Your cookies are being stored in your profile directory (AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles). You can only move the whole profile to a different drive.

I don't mind moving the whole profile to another drive, as long doing it also changes where the Cookies are stored! I'll give this a try.