Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Having to scroll through the same bookmarks issue NOT fixed - Day 4

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AliceWyman

more options

What is the fix for solving the issue of having to scroll back down through the same bookmarks in a folder, instead of the folder holding its place from where you were working? This is ridiculous.

What is the fix for solving the issue of having to scroll back down through the same bookmarks in a folder, instead of the folder holding its place from where you were working? This is ridiculous.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Closed as duplicate of https://support.mozilla.org/en-US/questions/1405283 Bookmarks don't hold their place