Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What is the puzzle piece icon in the Toolbar?

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the last month or so a new icon has appeared in the Firefox Toolbar. It looks like a puzzle piece and is near the far right of the Toolbar. If you click it you go to about:addons. Why is it here, and how do I get rid of it?

In the last month or so a new icon has appeared in the Firefox Toolbar. It looks like a puzzle piece and is near the far right of the Toolbar. If you click it you go to about:addons. Why is it here, and how do I get rid of it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Firefox 109 comes with the new Extensions button as the new way to manage your extensions. You can click the gear icon next to an extension or use the right-click context menu to pin the extension to the toolbar (Pin to Toolbar). To (re)move the extension from the toolbar back to the Extensions button drop-down, you can use "Unpin from Toolbar" in the right-click context menu. If you do not have extensions installed then this button takes you to "Tools -> Add-ons -> Extensions".

The regular overflow area (>>) can only be used for built-in Firefox toolbar buttons as shown in the Customize palette and can no longer be used for extensions. For buttons provided by extensions, the Extensions button drop-down serves as overflow area ("Pin to Toolbar" and "Unpin from Toolbar").

More info:

more options

Thanks for the response. You say it is a "new Extensions button", but it does not take you to "Manage Your Extensions", it takes you to "Personalize Your Firefox". I always use Tools -> Add-ons and Themes to get to the extensions page which is 1 click vs 2.

When I right click Extensions button there is no useful info (see image). This new button seems to have not been thought out well.

more options

You need to left-click it.

more options

If you do not have extensions installed then the puzzle piece button takes you to the about:addons page like happened previously.