Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Fi Microphone Permissions

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I'm wondering if anyone can help me here. I use Google Fi to make and receive calls from my browser. I accidentally denied microphone permissions to Google Fi from the Firefox dropdown prompt and I cannot find how to get it back.

When I click the dropdown menu, I see no options to enable or disable permissions. I also do not see anything listed in the Security settings of the browser. When I check the google fi settings, I see it complaining about denied permissions though.

I've attached screenshots. Does anyone know where I can revoke the blocked permissions?

Thanks,

Hi, I'm wondering if anyone can help me here. I use Google Fi to make and receive calls from my browser. I accidentally denied microphone permissions to Google Fi from the Firefox dropdown prompt and I cannot find how to get it back. When I click the dropdown menu, I see no options to enable or disable permissions. I also do not see anything listed in the Security settings of the browser. When I check the google fi settings, I see it complaining about denied permissions though. I've attached screenshots. Does anyone know where I can revoke the blocked permissions? Thanks,
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You need to check your google account for settings and permissions. And also check your O/S as that controls volume and mic permission as well.

more options

Giải pháp được chọn

You can check the permissions for the current tab in "Tools -> Page Info -> Permissions".

See also: