Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Buttons for Importing/Removing Certificates missing

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi morlop

more options

Hi all!, In previous versions of Firefox I could import or remove my personal certificates from Preferences->Privacy and Security->See certificates.

In Firefox version 109 I noticed those buttons are missing. How can I manage now my certificates?

 Thanks for your support!,
 Vic
Hi all!, In previous versions of Firefox I could import or remove my personal certificates from Preferences->Privacy and Security->See certificates. In Firefox version 109 I noticed those buttons are missing. How can I manage now my certificates? Thanks for your support!, Vic

Giải pháp được chọn

The mistery is solved! If I scroll downwards a lot in that screen, the missing buttons appear. Therefore, there some kind of bug in the layout of the buttons for that window (at least in Windows).

 Best,
 Vic
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you attach a screenshot?

You can try to zoom out the page or maximize the window or use full screen mode to see if that make those buttons reappear.

Hữu ích?

more options

Thanks for your quick answer! Please, find attached an screenshot. All private data are hidden, I guess they are not required. I set the language to English to make it easier (nothing changed neither after switching to English). I have the very same version of Firefox in a Mac, and in that computer the buttons are shown. By the way, I forgot reporting the problem happens in Windows 10.

Vic

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

The mistery is solved! If I scroll downwards a lot in that screen, the missing buttons appear. Therefore, there some kind of bug in the layout of the buttons for that window (at least in Windows).

 Best,
 Vic

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.