Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unable to access my Linksys router via 192.168.1.1

  • 2 trả lời
  • 22 gặp vấn đề này
  • 131 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

unable to access my Linksys router via 192.168.1.1

unable to access my Linksys router via 192.168.1.1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I also have a linksys. Show us the issue you are having? Are you getting the security warnings? Just accept and continue. The warning shows up every time I try to access my router.

more options

Are plugged in or on wifi? If the security warnings are not the issue and it's just not working, you should open a command prompt and run ipconfig /all to verify the router ip address.