Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Please help - help to transfer profile & bookmarks from Mac to windows (technophobe here)

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

Erm, I am a real technophobe, so will apologise now for asking stupid questions, with not very good tech talk…..

I have to send my Mac away for repair and have my daughters windows laptop to use.

Is there any way that I can easily transfer my Firefox profile and bookmarks, from the Mac to the windows laptop?

If you are brave enough to answer, I will need step by step instructions, LOL

Erm, I am a real technophobe, so will apologise now for asking stupid questions, with not very good tech talk….. I have to send my Mac away for repair and have my daughters windows laptop to use. Is there any way that I can easily transfer my Firefox profile and bookmarks, from the Mac to the windows laptop? If you are brave enough to answer, I will need step by step instructions, LOL

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unless it has sync setup there is no way to get that information other then having the physical computer and backup that data following Firefox FAQ on how to backup the bookmark and data.

Firefox FAQ already have instructions there is no need to post instructions for Firefox FAQ other then to give you the links to read and follow.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them https://support.mozilla.org/en-US/kb/back-and-restore-information-firefox-profiles