Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi charles20091903

more options

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that

I pressed some button that is on the left side of the keyboard, I didn't see what it was, and after that my url bar for some reason has a space that leaves the text on the right after that
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You may have accidentally hit the Shift key while cutting text via Ctrl+X. You can flip the bidi text direction from right-to-left to left-to-right with "Ctrl+Shift+X".

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You may have accidentally hit the Shift key while cutting text via Ctrl+X. You can flip the bidi text direction from right-to-left to left-to-right with "Ctrl+Shift+X".

Hữu ích?

more options

yes god exist and are this man @cor-el

Được chỉnh sửa bởi charles20091903 vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.