Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox and Windows 10 native push notifications

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Marjan Bažalac

more options

So, I use the latest Firefox in Windows 10. When I receive a notification to Firefox it stays shown for 5 seconds and then goes to the Action Center. If I click on it within the first 20 seconds of up receiving it, it opens the link from that notification. If I click it after those 20 seconds the notification just dissapears. So, they are pretty much useless. I don't have this issue with Chrome. I had this similar issue back in Windows 7. I can't believe Mozilla haven't find a way to solve this. Any hack or workaround, to solve this?

So, I use the latest Firefox in Windows 10. When I receive a notification to Firefox it stays shown for 5 seconds and then goes to the Action Center. If I click on it within the first 20 seconds of up receiving it, it opens the link from that notification. If I click it after those 20 seconds the notification just dissapears. So, they are pretty much useless. I don't have this issue with Chrome. I had this similar issue back in Windows 7. I can't believe Mozilla haven't find a way to solve this. Any hack or workaround, to solve this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Anyone alive here?