Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Issue with online banking and current version 102.5.0esr

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I can no longer use online banking because they require the most recent version of Firefox which they say is 107. When I try to update my computer, it says I have the most up to date version of Firefox which is 102.5.0esr so won't let me update. How do I fix this?

I can no longer use online banking because they require the most recent version of Firefox which they say is 107. When I try to update my computer, it says I have the most up to date version of Firefox which is 102.5.0esr so won't let me update. How do I fix this?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You appear to be using the current Firefox 102.5.0 ESR version (i.e. you are on the 'esr' update channel; Firefox -> About Firefox). To get the current release you need to install the full version of the current Firefox 107.0.1 version.

You can find the full installer of the current Firefox release (107.0.1) in all languages and all operating systems here: