Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Black Screen + Total Blockade

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kiro30000

more options

The Browser is gone completly basicly. I opened a "few" Tabs and then it suddenly crashed with my PC. Now My PC is getting old so Crashes aren't new but after the Restart of the PC Firefox just didn't work, it would Open but that's where it ends i can't access anything it doesn't react to any inputs, it's black screen can't even see my bookmarks it doesn't open last opende sites or anything altough i can Input somehting in the Hot bar but it won't react to it and just try to google it but that won't work as well. I installed a second version of Firefox now but for example my passwords.. not all of those were saved somewhere else. So if someone knows a fix for that or to just get them another way through files along side my bookmarks that would be very helpfull. thankss

The Browser is gone completly basicly. I opened a "few" Tabs and then it suddenly crashed with my PC. Now My PC is getting old so Crashes aren't new but after the Restart of the PC Firefox just didn't work, it would Open but that's where it ends i can't access anything it doesn't react to any inputs, it's black screen can't even see my bookmarks it doesn't open last opende sites or anything altough i can Input somehting in the Hot bar but it won't react to it and just try to google it but that won't work as well. I installed a second version of Firefox now but for example my passwords.. not all of those were saved somewhere else. So if someone knows a fix for that or to just get them another way through files along side my bookmarks that would be very helpfull. thankss
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

(I have added in the Troublehshoot info but it may come from the second version of firefox)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.