Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot save passwords for multiple sites within a domain with the same account name

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dj5

more options

I access multiple sites under a single domain:

https://my.domain/site1 https://my.domain/site2

Each site has a login, and the same account name (e.g. 'me') is used for each site, but with different passwords. I must use the same account name for each site.

As far as I can tell, the password manager will always truncate the full site url to just the domain name when saving the passwords, so both sites are saved to the same entry.

The password entry edit function does not allow one to edit the URL associated with the site.

Is there a workaround for this? Thanks, Diab

I access multiple sites under a single domain: https://my.domain/site1 https://my.domain/site2 Each site has a login, and the same account name (e.g. 'me') is used for each site, but with different passwords. I must use the same account name for each site. As far as I can tell, the password manager will always truncate the full site url to just the domain name when saving the passwords, so both sites are saved to the same entry. The password entry edit function does not allow one to edit the URL associated with the site. Is there a workaround for this? Thanks, Diab

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That is currently not possible with the Firefox Password Manager AFAIK as only the origin (protocol and hostname) is used and you can't distinguish between paths on this domain. You would have use an external password manager.

Hữu ích?

more options

Thanks.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.