Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube GPU usage peaks

 • 2 trả lời
 • 2 gặp vấn đề này
 • 1129 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Gian

more options

I noticed some peaks of usage on both internal and dedicated GPU while watching videos on YouTube. This happens only when watching videos not on Full Screen mode. I tested also with chromium but there's not this issue. What is causing it? How can i stop this behavior?

I noticed some peaks of usage on both internal and dedicated GPU while watching videos on YouTube. This happens only when watching videos not on Full Screen mode. I tested also with chromium but there's not this issue. What is causing it? How can i stop this behavior?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

hii Gian,

Please follow below setup

 1. Update to the latest version.
 2. Restart Firefox.
 3. Restart your computer.
 4. Disable resource consuming extensions and themes.
 5. Hide intrusive content.
 6. Use fewer tabs.
 7. Close tabs that use too many system resources.
 8. Check Firefox hardware acceleration.

Thanks regards -Arman

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

hii Gian,

Please follow below setup

 1. Update to the latest version.
 2. Restart Firefox.
 3. Restart your computer.
 4. Disable resource consuming extensions and themes.
 5. Hide intrusive content.
 6. Use fewer tabs.
 7. Close tabs that use too many system resources.
 8. Check Firefox hardware acceleration.

Thanks regards -Arman

more options

Hi Arman, thanks for the reply. I've only tried point 8 and that's really what's causing the gpu usage. As I understand it, hardware acceleration is like a trade-off between CPU or GPU usage. So disabling hardware acceleration (Settings->General->Performance) fixed the problem.