Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox processes

 • 4 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 207 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Do I need nine Firefox processes open simultaneously?

Do I need nine Firefox processes open simultaneously?

Giải pháp được chọn

It is quite normal to see more Firefox processes running.

 • process for the main Firefox thread (user interface)
 • one or more content processes
  you see more content processes when Fission is enabled
 • process for the compositor thread
 • process for extensions
 • process for WebRender when this feature is enabled

There are several toolkit.aboutProcesses prefs on the about:config page to show more info. You can find the current multi-process state on the Troubleshooting Information page (about:support).

 • "Help -> Troubleshooting Information"
  "Application Basics":<be>Multiprocess Windows and Fission Windows
  "Remote Processes" (Web Content)

You can check the about:memory and about:processes pages for info about all processes. See also the about:unloads page for info about the tabs.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Of course you do silly.  ;-))

more options

Why? Can't it run using less resources? Would you be able to explain this? I really would appreciate it

more options

Giải pháp được chọn

It is quite normal to see more Firefox processes running.

 • process for the main Firefox thread (user interface)
 • one or more content processes
  you see more content processes when Fission is enabled
 • process for the compositor thread
 • process for extensions
 • process for WebRender when this feature is enabled

There are several toolkit.aboutProcesses prefs on the about:config page to show more info. You can find the current multi-process state on the Troubleshooting Information page (about:support).

 • "Help -> Troubleshooting Information"
  "Application Basics":<be>Multiprocess Windows and Fission Windows
  "Remote Processes" (Web Content)

You can check the about:memory and about:processes pages for info about all processes. See also the about:unloads page for info about the tabs.

more options

Introducing Firefox’s new Site Isolation Security Architecture https://hacks.mozilla.org/2021/05/introducing-firefox-new-site-isolation-security-architecture/