Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox 106.0.2

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi allisone5

more options

bookmarks text white on white

Firefox updated to 106.0.2 (64-bit). When I click the sidebar icon, my bookmarks appear on the browser's left side as expected. However the text is not visible. If I hover my mouse over an icon is the list for a bookmark, the link appears. Also not all the bookmark icons appear. There are gaps between bookmarks on the list. Again, I have to hover my mouse over those gaps for bookmark info to appear. How do I make my bookmark list readable/usable again?

bookmarks text white on white Firefox updated to 106.0.2 (64-bit). When I click the sidebar icon, my bookmarks appear on the browser's left side as expected. However the text is not visible. If I hover my mouse over an icon is the list for a bookmark, the link appears. Also not all the bookmark icons appear. There are gaps between bookmarks on the list. Again, I have to hover my mouse over those gaps for bookmark info to appear. How do I make my bookmark list readable/usable again?

Giải pháp được chọn

Update changed my theme making the sidebar unusable.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Update changed my theme making the sidebar unusable.