Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Mozilla crashes when trying to watch a video

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am unsure where to post the results. bp-18bec51d-28dc-4d1e-8645-921b00221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-b5b69926-7dab-4939-b1ce-8d4790221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-43200102-125a-435d-88a9-66ce40221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-15a95f88-753b-47c4-815e-b62a20221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-a6e04c44-b345-4b03-b21a-50fa10221026 10/26/2022, 3:36 PM View

I am unsure where to post the results. bp-18bec51d-28dc-4d1e-8645-921b00221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-b5b69926-7dab-4939-b1ce-8d4790221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-43200102-125a-435d-88a9-66ce40221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-15a95f88-753b-47c4-815e-b62a20221026 10/26/2022, 3:36 PM View bp-a6e04c44-b345-4b03-b21a-50fa10221026 10/26/2022, 3:36 PM View

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It would help if you can give the URL for the sites causing so others can replicate or verify the issue or what is causing it.

more options

Locking this thread. Please continue here: