Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark tool bar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I made the mistake to sign into my Firefox account at work and all my personal bookmarks got replaced by my work bookmarks. now when i sign in into my account at my house, i can only see my work bookmarks. how do i recover my personal bookmarks? thank you

I made the mistake to sign into my Firefox account at work and all my personal bookmarks got replaced by my work bookmarks. now when i sign in into my account at my house, i can only see my work bookmarks. how do i recover my personal bookmarks? thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox keeps bookmark backups in the bookmarkbackups folder in the Firefox profile folder.

The name of an automatically created JSON bookmarks backup in the bookmarkbackups folder includes a total item count (folders and separators included) and an hash value to prevent saving the same backup more than once. You also see this count in the Restore menu drop-down list.

  • bookmarks-YYYY-MM-DD_<item count>_<hash>.jsonlz4.