Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

show all tabtitels

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Slawomir Dzwonek

more options

see my screenshot..a small arrow above, right,close to - ..x /new tab/ how can i disable it?

see my screenshot..a small arrow above, right,close to - ..x /new tab/ how can i disable it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

many thanks, i am glad

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Enter about:config in the URL bar and set browser.tabs.tabmanager.enabled = false, then restart the browser.

more options

Giải pháp được chọn

many thanks, i am glad