Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

The private browser has a different color scheme. It is too dark. How do I correct it without changing the other browser?

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

see subject line win 10 pro 64 i7 4 core processor Kaby Lake 14nm chipset Firefox6.0.1 64 bit Thunderbird 102.4.0 64 bit 32 GB DDR4 RAM 1 TB SSD + other SSD & SATA DVD burner Dell Optiplex 7050 SFF mobo: ONW6H5 (U3E1) email: sirpayn@charter.net

see subject line win 10 pro 64 i7 4 core processor Kaby Lake 14nm chipset Firefox6.0.1 64 bit Thunderbird 102.4.0 64 bit 32 GB DDR4 RAM 1 TB SSD + other SSD & SATA DVD burner Dell Optiplex 7050 SFF mobo: ONW6H5 (U3E1) email: sirpayn@charter.net

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Go to Add-ons and Themes (in the menus under Tools or More tools or ctl+shft+a) and select Themes in the left panel. Disable the one which is presently enabled and enable the theme you want to use.

more options

You can set browser.theme.dark-private-windows = false on the about:config page.