Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Podcasts won't play; "This page is slowing your browser." ; generally, my laptop is slower and slower when using Firefox.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Podcasts from Vox news won't play at all. No problem with MS Edge. This is not a new problem.

Again and again I see 'This page is slowing your browser'. Then I have to close the page.

Generally, during the last month or so my laptop works more slowly under Firefox.


"This page is slowing your browser." ;  generally, my laptop is slower and slower when using Firefox
Podcasts from Vox news won't play at all. No problem with MS Edge. This is not a new problem. Again and again I see 'This page is slowing your browser'. Then I have to close the page. Generally, during the last month or so my laptop works more slowly under Firefox. "This page is slowing your browser." ; generally, my laptop is slower and slower when using Firefox

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Did you try Firefox in Safe Mode? The site works for me. see screenshot