Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Solved: No Aspect of File Interface works Ubuntu 22.04

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 50 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I first realized an issue with downloading PDFs through the Firefox viewer - I cannot. The download button does nothing, there is no prompt, no popup, and no file downloaded. I have also tried to print to pdf, that also seems to fail.

Today I realized I also cannot attach any files to an email through Gmail in Firefox, which is now leading me to believe that the software is unable to interface with my files at all.

Things I've tried include: - Turning off popup blocker - Refreshing Firefox in the ->Help->More Troubleshooting Information Menu - Starting Firefox in safe mode - Reinstalling through snap

The only way I can currently download files is through wget, and the only way I can send attachments is by installing Google Chrome, which is kind of a last resort for me.

I am running Ubuntu 22.04, this is on Firefox 106.0, though it didn't work last update either.

Thanks for any help


Edit: I have been googling for answers but after posting this question a similar thread popped up, the solution is to install the following packages:

xdg-desktop-portal xdg-desktop-portal-gtk

I first realized an issue with downloading PDFs through the Firefox viewer - I cannot. The download button does nothing, there is no prompt, no popup, and no file downloaded. I have also tried to print to pdf, that also seems to fail. Today I realized I also cannot attach any files to an email through Gmail in Firefox, which is now leading me to believe that the software is unable to interface with my files at all. Things I've tried include: - Turning off popup blocker - Refreshing Firefox in the ->Help->More Troubleshooting Information Menu - Starting Firefox in safe mode - Reinstalling through snap The only way I can currently download files is through wget, and the only way I can send attachments is by installing Google Chrome, which is kind of a last resort for me. I am running Ubuntu 22.04, this is on Firefox 106.0, though it didn't work last update either. Thanks for any help Edit: I have been googling for answers but after posting this question a similar thread popped up, the solution is to install the following packages: xdg-desktop-portal xdg-desktop-portal-gtk

Được chỉnh sửa bởi james228 vào

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

Thank you for letting us know.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.