Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Site recovered ... but I still cannot access them? HELP!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

https://www.nhlottery.com

Recently, https://www.nhlottery.com had experienced a hostile act & then shut down their site. They were super great at being transparent, etc. However, as of today, staff have reported it is up and running with no risk.

I have an account that I am unable to access due to browsers reporting security issues. I don't know what to do? Im sooooooo not a techie, but I can follow directions. Help! ST

[https://www.nhlottery.com/?neodl=login&CorID=6410028712641287&SentDate=23-09-2022&MMI=125 https://www.nhlottery.com] Recently, https://www.nhlottery.com had experienced a hostile act & then shut down their site. They were super great at being transparent, etc. However, as of today, staff have reported it is up and running with no risk. I have an account that I am unable to access due to browsers reporting security issues. I don't know what to do? Im sooooooo not a techie, but I can follow directions. Help! ST

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Show us the issue. Are you having issue logging into the site with your username and password or just getting to the site? Help us help you.