Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

'Stuck Files': Delete Cache2 Folder: Issue Resolved

  • 26 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 294 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Buddy2014

more options

Should the 'Cache2' folder be deleted in order to remove 'stuck files?'

Should the 'Cache2' folder be deleted in order to remove 'stuck files?'

Được chỉnh sửa bởi Buddy2014 vào

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

?????

Được chỉnh sửa bởi Buddy2014 vào

more options

Buddy2014 said

jscher2000: Q1a. Am I correct that enabling the 'Clear History When Firefox Closes' option (to automatically delete the content within the Cache2 folder) or manually deleting the cache after every session deletes the 'contents' of the Cache2 folder but it 'does not' delete the folder? b. Am I correct that accessing the 'About: Cache' page will show the 'path' to the Cache2 folder? c. Am I correct that, if 'stuck files' remain (after clearing the cache automatically or manually), going into Windows Explorer, navigating to C:\Users\<user>\AppData\Local\Mozilla\Firefox\Profiles\<profile>,' and deleting the 'Cache2' folder will remove 'Stuck Files?'

Yes, yes, yes. On b, it's about:cache with no spaces. On c, don't delete this folder until Firefox has shut down.

Q2. With respect to 'stuck files,' should the 'PROFILE' folder or only the 'CACHE2' folder be deleted?

There is no reason to delete the entire profile folder if you only want to delete files in the cache.

more options

Got it!

-Briefly, what is the 'Doomed' folder?

-Why are there a couple of files with four numbers and and couple of files with five numbers?

-Should the folder (and its files) be left alone?

-Why does the folder 'appear' and then 'disappear?'

Được chỉnh sửa bởi Buddy2014 vào

more options

Buddy2014 said

-Briefly, what is the 'Doomed' folder? -Why are there a couple of files with four numbers and and couple of files with five numbers? -Should the folder (and its files) be left alone? -Why does the folder 'appear' and then 'disappear?'

Don't know; don't know; unless you have a good reason to delete it; don't know.

more options

The entries folder in the cache2 location is used for the disk cache. The content of entries is copied to doomed when there is a problem with the disk cache detected on startup. This doomed folder should be cleared (i.e. shouldn't have files in it) on the next start (Firefox > Quit) when everything is OK. If files in the doomed folder gets created then something is wrong with the disk cache.

more options

Thanks 2000 and Co-rel:

Original Issue resolved-All of my questions have been answered satisfactorily.

  1. 1
  2. 2