Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to change a keyboard shortcut

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 54 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have Firefox installed on Linux (Fedora), Windows, and macOS, and on Windows and Mac, I can use ctrl (cmd on Mac) + shift + Y to open the Bitwarden extension. On Linux, this instead opens the downloads library (which is normally ctrl + shift + j...). Is there any way to change the shortcuts on Linux to be the same as the other two OSes? Judging by the many many open questions on this site about changing shortcuts, I'm not holding my breath...

I have Firefox installed on Linux (Fedora), Windows, and macOS, and on Windows and Mac, I can use ctrl (cmd on Mac) + shift + Y to open the Bitwarden extension. On Linux, this instead opens the downloads library (which is normally ctrl + shift + j...). Is there any way to change the shortcuts on Linux to be the same as the other two OSes? Judging by the many many open questions on this site about changing shortcuts, I'm not holding my breath...

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Được chỉnh sửa bởi Terry vào

more options

Terry said

You need to create an autoconfig file. https://support.mozilla.org/en-US/kb/customizing-firefox-using-autoconfig https://searchfox.org/mozilla-release/source/browser/base/content/browser-sets.inc https://support.mozilla.org/en-US/questions/1376993#answer-1505522

Ok, I did that, but I don't understand how to figure out what I need to put in firefox.cfg. This really seems like an amazing amount of bother to change keyboard shortcuts. I'll just suffer through since I don't use Linux that often as it is.

more options

"Ctrl+Shift+J" is the shortcut for the Browser Console. The ID for the download manager "Ctrl+Shift+Y" access key is key_openDownloads