Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Keyboard shortcut to switch focus to bookmarks toolbar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 160 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Is there currently a keyboard shortcut to switch the focus to the Bookmarks Toolbar?

If not, are there any plans to add one?

If not, I would like to request that functionality.

Thanks, Rick

Is there currently a keyboard shortcut to switch the focus to the Bookmarks Toolbar? If not, are there any plans to add one? If not, I would like to request that functionality. Thanks, Rick

Giải pháp được chọn

You can't directly set focus to the Bookmarks Toolbar, you will have to start with the location bar (e.g. Ctrl+L or Alt+D) and press the Tab key until you see the focus ring on the Bookmarks Toolbar. You can use the cursor Left/Right keys to navigate in the currently selected group.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You can't directly set focus to the Bookmarks Toolbar, you will have to start with the location bar (e.g. Ctrl+L or Alt+D) and press the Tab key until you see the focus ring on the Bookmarks Toolbar. You can use the cursor Left/Right keys to navigate in the currently selected group.