Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox: How to hide mouse pointer while typing?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 286 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jonnae

more options

I have turned on Hide pointer while typing in Mouse Properties, see pic. It works in Notepad, but not in Firefox.

Mouse Properties can be accessed from Windows Settings > Bluetooth & devices > Mouse. Here click on Additional mouse settings.

I have turned on ''Hide pointer while typing'' in Mouse Properties, see pic. It works in Notepad, but not in Firefox. Mouse Properties can be accessed from Windows Settings > Bluetooth & devices > Mouse. Here click on Additional mouse settings.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Turn on widget.windows.hide_cursor_when_typing in about:config and it will work in Firefox too.

See Bug 1757463.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Turn on widget.windows.hide_cursor_when_typing in about:config and it will work in Firefox too.

See Bug 1757463.

Được chỉnh sửa bởi Jonnae vào