Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Only one row of bookmarks visible on bookmarks toolbar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Jo

more options

Hi. Can anyone tell me if it would be possible to display all 3 rows of toolbar bookmarks in my bookmark toolbar? It used to show 3 rows, but I changed my monitor's display settings to make the text bigger, and now I can only see the first row of bookmarks at the top of the screen in Firefox. Thanks.

Hi. Can anyone tell me if it would be possible to display all 3 rows of toolbar bookmarks in my bookmark toolbar? It used to show 3 rows, but I changed my monitor's display settings to make the text bigger, and now I can only see the first row of bookmarks at the top of the screen in Firefox. Thanks.

Giải pháp được chọn

If anyone else has the same problem, the answer's here: https://support.mozilla.org/en-US/que.../1303916

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

If anyone else has the same problem, the answer's here: https://support.mozilla.org/en-US/que.../1303916