Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

please change design from Firefox back to Version 102 - Version 103 is using too much space for nothing!

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Version 102 was nice and compact... now Version 103 needs too much space and is very difficult to use with WIN 11 - many Apps are not correct working!!! I tried Hours to fix either APP sizes 150% and Text size etc.. it's a mess with Version 103! Thanks for help

Version 102 was nice and compact... now Version 103 needs too much space and is very difficult to use with WIN 11 - many Apps are not correct working!!! I tried Hours to fix either APP sizes 150% and Text size etc.. it's a mess with Version 103! Thanks for help
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.