Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

websites not loading

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I upgraded my OS yesterday to Ubuntu 22.04.1 LTS. That upgrade included the newest Firefox, 103.0.2. Most of the websites I go to load just fine but some; Facebook, Nextdoor, Inkscape chat, do not load. The page will start to load and then just hang. What to do, what to do.

I upgraded my OS yesterday to Ubuntu 22.04.1 LTS. That upgrade included the newest Firefox, 103.0.2. Most of the websites I go to load just fine but some; Facebook, Nextdoor, Inkscape chat, do not load. The page will start to load and then just hang. What to do, what to do.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try downloading Firefox from Mozilla. Run it from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.