Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Credit Card info does not autofill

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1649 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Steve Ediger

more options

Firefox has my credit card information and it shows up in a window when I go to pay for something, but when I click on the credit card I want to pay with, it won't autofill. In Settings, the box to autofill is checked. This has worked a hundred times before, but stopped working a few months ago. Also, I've checked the 2 relevant items in about:config an they are enabled. How do I get the autofill to start working again?

Firefox has my credit card information and it shows up in a window when I go to pay for something, but when I click on the credit card I want to pay with, it won't autofill. In Settings, the box to autofill is checked. This has worked a hundred times before, but stopped working a few months ago. Also, I've checked the 2 relevant items in about:config an they are enabled. How do I get the autofill to start working again?

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Maybe Firefox honors the Mac Autofill settings as set via Safari.

more options

Giải pháp được chọn

The chosen solution in this issue resolved it for me: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1320107