Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Taskbar Icon requires two single clicks to open

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Hello there,

The Firefox Browser Icon that is on the taskbar requires two clicks to open the browser for the first time.

So when I single click the browser icon on the taskbar it doesn't open, so I need to click the icon again to open it. Its not that I need to double click it its just that every single time I need to click once then click it again to actually open the browser

Is there a way to fix this issue please?

Hello there, The Firefox Browser Icon that is on the taskbar requires two clicks to open the browser for the first time. So when I single click the browser icon on the taskbar it doesn't open, so I need to click the icon again to open it. Its not that I need to double click it its just that every single time I need to click once then click it again to actually open the browser Is there a way to fix this issue please?
Đính kèm ảnh chụp màn hình