Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

error: The version of this file is not compatibel with the version of Win you're running.."

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hi..please see attached image..I'm wondering if I did something to cause this. I think I clicked on the update FFN notification that regularly appears in the upper right-hand corner or my laptop screen. I then restarted the computer. then this error. I did the FF "refresh" and that seems (so far) to have fixed the problem, but it wiped my settings :( any suggestions or thoughts appreciate..thx Matt

104.0a1..what FFN is showing as my current version..

hi..please see attached image..I'm wondering if I did something to cause this. I think I clicked on the update FFN notification that regularly appears in the upper right-hand corner or my laptop screen. I then restarted the computer. then this error. I did the FF "refresh" and that seems (so far) to have fixed the problem, but it wiped my settings :( any suggestions or thoughts appreciate..thx Matt 104.0a1..what FFN is showing as my current version..
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You posted with a Firefox 98.0 version on Windows 7, so I'm not sure what Firefox version you were using when you got that error and what you are currently using since you mention Firefox Nightly (104.0a1).

  • User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:98.0) Gecko/20100101 Firefox/98.0