Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Access Denied Error

  • 2 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi skrobbs

more options

I am all of a sudden getting Access Denied errors when visiting a variety of different types of sites. I have read in the help menus that I need to go into the history and select to forget the site. While that temporarily fixes it, the error inevitably returns when trying to access these sites. I have disabled the Nord VPN and my ESET virus software but it does not help.

I have to go into Edge to access the sites as Edge does not give me the same error. This is making the browser nearly unusable. Please help.

I am all of a sudden getting Access Denied errors when visiting a variety of different types of sites. I have read in the help menus that I need to go into the history and select to forget the site. While that temporarily fixes it, the error inevitably returns when trying to access these sites. I have disabled the Nord VPN and my ESET virus software but it does not help. I have to go into Edge to access the sites as Edge does not give me the same error. This is making the browser nearly unusable. Please help.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi

ESET antivirus can sometimes cause issues where it is not up to date. I recommend that you try turning it on and making sure it is fully up to date.

more options

ESET is fully up to date.