Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot customize FF on iPad Mini

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

The help instructions say > Click the menu button, click More Tools and choose Customize Toolbar….

- and that works for me on my Windows 10 system; but More Tools does not appear when I click the menu button on my iPad mini.

Am running 102.0 64-bit on Windows system; not sure about iPad, but just installed it today. It seems to be running fine on the iPad mini otherwise. How can I reach the Customize Toolbar pane on it?

The help instructions say > Click the menu button, click More Tools and choose Customize Toolbar…. - and that works for me on my Windows 10 system; but More Tools does not appear when I click the menu button on my iPad mini. Am running 102.0 64-bit on Windows system; not sure about iPad, but just installed it today. It seems to be running fine on the iPad mini otherwise. How can I reach the Customize Toolbar pane on it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi ronks1, There doesn't seem to be any Customize options for iPad.

You can check for yourself on Mozilla's dedicated site for iOS -

Firefox for iOS Support https://support.mozilla.org/en-US/products/ios

Hữu ích?

more options

Thanks! I can't exactly say that "solves the problem", but it does answer the question.  :-)

Hữu ích?

more options

Thank you for letting us know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.