Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Plus sign to add and open a new tab is missing.

  • 2 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How do i get that back so that I can open up new tabs when need be?

I'm having to click on the home button to then search and then a new tab will open.

The plus sign symbol is no longer visible. How do I fix this issue?

How do i get that back so that I can open up new tabs when need be? I'm having to click on the home button to then search and then a new tab will open. The plus sign symbol is no longer visible. How do I fix this issue?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi celina_mg, See if New Tab is in your Customize Panel Customize Firefox controls, buttons and toolbars If it is, just drag it up to your Tab bar

Hữu ích?

more options

If the missing plus button in the Customize palette then drag them back from the Customize page to the Tab bar. If you do not see an item on a toolbar and in the Customize palette then click Restore Defaults in the Customize palette window to restore the default toolbar set.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.