Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Error 410

  • 7 trả lời
  • 4 gặp vấn đề này
  • 386 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I try and open some articles on the BBC new wesite I get the attached message. How can that be resolved please? VPN is off. Error: 410 Gone Your client has made a request for a BBC domain that is no longer hosted on Akamai, but the request was sent to an Akamai IP address. This suggests your client is using a very out-of-date DNS response, or one that has been altered. If you're using VPN software or similar, try disabling it and / or contact your VPN provider's technical support.

Requested URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-61820604 Ghost IP: 104.124.180.165 Slot: 3891 NPN / ALPN protocol: h2 Client IP: 130.43.170.125 Timestamp: 1655367219 Internal ticket reference: PRB-1597.

When I try and open some articles on the BBC new wesite I get the attached message. How can that be resolved please? VPN is off. Error: 410 Gone Your client has made a request for a BBC domain that is no longer hosted on Akamai, but the request was sent to an Akamai IP address. This suggests your client is using a very out-of-date DNS response, or one that has been altered. If you're using VPN software or similar, try disabling it and / or contact your VPN provider's technical support. Requested URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-61820604 Ghost IP: 104.124.180.165 Slot: 3891 NPN / ALPN protocol: h2 Client IP: 130.43.170.125 Timestamp: 1655367219 Internal ticket reference: PRB-1597.

Giải pháp được chọn

I went to Preferences on my Apple laptop and selected Network, the WiFi & Advanced. I selected DNS, and entered 8.8.8.8 & 8.8.4.4 Information gleaned from intetrnet.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 3

Tất cả các câu trả lời (7)

more options

KP said

Error: 410 Gone Your client has made a request for a BBC domain that is no longer hosted on Akamai, but the request was sent to an Akamai IP address. This suggests your client is using a very out-of-date DNS response

Who are you using for DNS? You can open a terminal or console and run nslookup google.com see screenshot

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

This is the response, which is gogglygook to me!

Server: 192.168.178.1 Address: 192.168.178.1#53

Non-authoritative answer: Name: google.com Address: 142.250.200.14

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

This was a waste of time! I searched the internet and rresolved the issue.

Hữu ích?

more options

What resolved your issue?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I went to Preferences on my Apple laptop and selected Network, the WiFi & Advanced. I selected DNS, and entered 8.8.8.8 & 8.8.4.4 Information gleaned from intetrnet.

Hữu ích?

more options

Good work, but that is what I said from the beginning. I assume you have a router, you will also need to make sure the settings are the same on it.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.