Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Downloading & opening .zip files

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 461 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Hikermann

more options

How does one specify which program opens a .zip file after it is downloaded?

Presently, the download functions properly, but when I click on the file, VLC media player opens; have no idea why; how can I specify 7-zip File Manager instead?

Thank you. Appreciate.

How does one specify which program opens a .zip file after it is downloaded? Presently, the download functions properly, but when I click on the file, VLC media player opens; have no idea why; how can I specify 7-zip File Manager instead? Thank you. Appreciate.

Giải pháp được chọn

Hi Hikermann, There are two methods described here:

How do I change file associations in Windows 7? https://fileinfo.com/help/windows_7_file_associations

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi Hikermann, There are two methods described here:

How do I change file associations in Windows 7? https://fileinfo.com/help/windows_7_file_associations

more options

RobertJ -

Amazing how simple something is when one asks someone who knows what's going on . . . !

Many thanks. Appreciated.

Nels