Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My self-signed *.local.dev wildcard SSL no longer works in v101.0

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chad Reitsma

more options

After upgrading to v101, Firefox no longer recognizes my Self-signed wildcard SSL for *.local.dev.

Before you tell me not to use the .dev domain, I am aware that Google owns it and we're technically not supposed to do local development with the *.local.dev domain.

I have already tried the following: 1. Set network.stricttransportsecurity.preloadlist to FALSE, and everything was working perfectly fine before v101 2. imported the server.crt into Trusted Root Authorities in Windows, and also imported it in the Certificate manager in Firefox. 3. Tried other wildcard local domains like *.test.site, *.local.ddev and these don't work either.

I even tried following recent guides to issue a new certificate with openssl and SAN, and it still doesn't work.

Screenshot of wildcard SSL attached.

After upgrading to v101, Firefox no longer recognizes my Self-signed wildcard SSL for *.local.dev. Before you tell me not to use the .dev domain, I am aware that Google owns it and we're ''technically'' not supposed to do local development with the *.local.dev domain. I have already tried the following: 1. Set network.stricttransportsecurity.preloadlist to '''FALSE''', and everything was working perfectly fine before v101 2. imported the server.crt into Trusted Root Authorities in Windows, and also imported it in the Certificate manager in Firefox. 3. Tried other wildcard local domains like *.test.site, *.local.ddev and these don't work either. I even tried following recent guides to issue a new certificate with openssl and SAN, and it still doesn't work. Screenshot of wildcard SSL attached.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Found this guide *Works! https://betterprogramming.pub/trusted-self-signed-certificate-and-local-domains-for-testing-7c6e6e3f9548

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Thanks cor-el! That explains it. I will check the release notes next time.

I did try issuing a certificate with the correct SAN, but it's possible I made a mistake. I'll keep trying and report any findings back here.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Found this guide *Works! https://betterprogramming.pub/trusted-self-signed-certificate-and-local-domains-for-testing-7c6e6e3f9548

Được chỉnh sửa bởi Chad Reitsma vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.